Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Klubu Wyżła Brytyjskiego Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 03.02.2018 r. na godzinę 10ºº, 
z ważnością podjętych uchwał bez względu na liczbę uczestników – Walne Zgromadzenie Członków, na które zaprasza Członków Klubu. 
Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu Wiejskiego Wilczeniec, ul. Kościelna Droga 10, 05-092 Łomianki.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie o co najmniej rocznym stażu członkostwa w Związku. Członkowie nie spełniający tych wymogów, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu 
z głosem doradczym. 
Proponowany porządek Zgromadzenia: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Prezydium, sekretarza i protokolanta. 
3. Uchwalenie porządku obrad. 
4. Wybór Komisji: 
Mandatowej 
Wnioskowej 
5. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 
7. Sprawozdania za rok 2017: 
Zarządu Klubu
Finansowe. 
Klubowej Komisji Rewizyjnej. 
8. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. 
10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2018. 
11. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków. 
12. Wolne wnioski i dyskusja. 
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 
Uwaga: Sprawozdanie finansowe wraz z pełną dokumentacją oraz sprawozdanie Zarządu Klubu do wglądu od godziny 9:00 w dniu 03.02.2018 w Klubie Wiejskim Wilczeniec.

Przypominamy, ze zgodnie z zapisami regulaminu ZKwP, podstawą do wydania mandatu (dopuszczenia do Walnego Zgromadzenia) jest opłacenie składek członkowskich za bieżący rok. 70zł + 50zł (Składka Członkowska ZKwP + Składka Członkowska KWB)

Script logo